Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
1134/2002   
Недвижимо имущество
Поземлен имот с идентификатор 63032.465.54 от КК и КР на с. Росен, общ. Пазарджик, с площ от 4 621 кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване- за стопански двор в местност“ Бяла земя“, землище с.Росен и с V категория на земята при неполивни условия, ведно с изградената в него сграда с идентификатор 63032.465.54.1 на един етаж със застоена площ от 328 кв.м. и предназначение- селскостопанска сграда при граници: от запад и от север- местен път на стопански двор; от изток- имоти № 32,33,34 и 35; от юг- имоти № 4,13 и 14
Поземлен имот с идентификатор 63032.465.54 от КК и КР на с. Росен, общ. Пазарджик, с площ от 4 621 кв.м., с трайно предн...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта.  <BR  />Адрес: с. Росен, при пазача: Маргарита Тодорова. <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1134/2002 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в регистратурата на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  /><BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
11840.00
11840.00 лв.
22/02/2021 17:00:00
22.02.2021 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
    Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.46 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 47.10 кв.м. и с начин на трайно ползване- офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 15.72 % ид.част от общите на сградата и ОПС от поземления имот,който е с площ от 277 кв.м. с адм.адрес гр.Пазарджик,ул.“ Цар Самуил“ № 10А,ет.5   
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.46 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 47....?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.На следващия работен ден в 9.00 часа на ет.1, стая 5 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
22046.40
22046.40 лв.
28/09/2020 17:00:00
28.09.2020 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
        Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.42 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 57,29 кв.м.и с начин на трайно ползване-офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор55155.503.838.1, построена  в поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 19.12% .ид.част от общите на сградата и ОПС от поземления имот, който е с площ от 277 кв.м.  с адм.адрес гр.Пазарджик,ул.“ Цар Самуил“ № 10А,ет.5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.42 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ о...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.На следващия работен ден в 9.00 часа на ет.1, стая 5 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
26812.80
26812.80 лв.
28/09/2012 17:00:00
28.09.2012 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
    Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.45 от КК и КР на гр.Пазарджик, със застроена площ от 43,40 кв.м. и с начин на трайно ползване- офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 14,48 кв.м. ид.част от общите на сградата и ОПС от поземления имот, който е с площ от 277 кв.м. с адм.адрес гр.Пазарджик,ул.“Цар Самуил“ № 10А ,ет.5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.45 от КК и КР на гр.Пазарджик, със застроена площ от 4...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.На следващия работен ден в 9.00 часа на ет.1, стая 5 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
20311.20
20311.20 лв.
28/09/2020 17:00:00
28.09.2020 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.44 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 46.40 кв.м. и с начин на трайно ползване-офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построена в Поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 15.48% ид.ч. от общите на сградата и от ОПС от ПИ,целият от 277.00 кв.м.с Адм.адрес гр.Пазарджик, ул.“ Цар Самуил“ № 10,ет. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.44 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 46.40 к...?
                              НАЧАЛНА  ЦЕНА –  21 715. 20 лева                            <BR  />          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />
НАЧАЛНА ЦЕНА – 21 715. 20 ле...?
21715.20
21715.20 лв.
28/09/2020 17:00:00
28.09.2020 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 138 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4