Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
2017/2012   
Недвижимо имущество
Поземлен имот- нива, цялата с площ от 0.608 дка, с начин на трайно ползване-друг промишлен терен, съставляващ имот № 044001, находяща се в местността „ОРТА МЕРА”, в землището на с. Ивайло, обл. Пазарджик, при граници и съседи: № 032105-полски път на общ. Паз-к, № 044010- нива на общ. Паз-к, № 044003- нива на Димитрийка Куртакова, № 044025- нива на Димитрийка Куртакова, при НАЧАЛНА ЦЕНА- 1313.28 лв., представляваща 90% от началната цена по първата продан;<BR  /><BR  />Поземлен имот- нива, цялата с площ от 0.586 дка, категория на земята при неполивни условия- трета, съставляваща имот № 044031, находяща се в местността „ОРТА МЕРА” в землището на с. Ивайло, обл. Пазарджик, при граници и съседи: № 044032- нива на Георги Найденов, № 044005- нива на Запринка Шуманова и др., №  044002- нива на Димитрийка Куртакова, № 044025- нива на Димитрийка Куртакова, № 044003- нива на Димитрийка Куртакова, при при НАЧАЛНА ЦЕНА – 379.44 лв.,  представляваща 90% от началната цена по първата продан;<BR  /> <BR  />Поземлен имот- нива, цялата с площ от 1.568 дка, категория на земята при неполивни условия- трета, съставляваща имот № 044029, находяща се в местността „ОРТА МЕРА” в землището на с. Ивайло, обл. Пазарджик, при граници и съседи: № 044008- нива на Димитър Найденов, № 044028- нива на насл. на Васил Тенев, № 044010- нива на Общ. Паз-к, № 044035- нива на Георги Найденов, № 044007- нива на Общ. Паз-к, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1015.92 лв.,  представляваща 90% от началната цена по първата продан.<BR  />
Поземлен имот- нива, цялата с площ от 0.608 дка, с начин на трайно ползване-друг промишлен терен, съставляващ имот № 044...?
        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта  на  адрес  с. Ивайло, по местонахождение на имота, при пазача Пламен Джонгов.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД , BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF,  по изп. д. №  2017/2012 г.<BR  />        Имотите са възбранени в полза на взискателя по горното изп. дело и има наложена възбрана от ТД на НАП. <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцел...?
0.00
0.00 лв.
25/10/2018 00:00:00
25.10.2018 00:00
Районен съд Пазарджик
98/2017     
Недвижимо имущество
1. Ножовки /разкомплектовани/ 3 бр. х 240.00 лв.. …………720.00 лв.<BR /><BR />2 00 кг……………………………………………………..…1 684.80 лв.<BR />3. Циркуляр /ръчно изработена дървообработваща машина,<BR /> извън БДС/ ……………………………………………………320.00 лв.<BR />4. Струг С 11/ дълга база/…………………………………...…2 860.80 лв.<BR />5. Машина за навиване на бобини 2 бр. х 400.00 лв…………..800.00 лв.<BR />6. Въртоци за навиване на проводници-ръчни 2 бр. х 67.20 лв…134.40 лв.<BR />7. Подемен механизъм/ел. телфер/ с ел. мотор – 2 бр. х 1 684.80 лв.<BR />2 000 кг…..…………………………………………………3 369.60 лв.<BR />8. Компресор – 20 КW /за ремонт/ ……………………………640.00 лв.<BR />9. Компресор – 5 КW /за ремонт/ …………………………….264.00 лв. <BR />
1. Ножовки /разкомплектовани/ 3 бр. х 240.00 лв.. …………720.00 лв.

2 00 кг……………………………………………………..…1 684.80 лв.
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта при пазача - Йордан Славеев Цольов, представляващ ТПК „Първи май“.<BR /> Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка № CECBBGSF – IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00 гр. Пазарджик по изп. д. № 98/2017 г. <BR /> Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. <BR /> На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК. <BR />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се яв...?
1.00
1.00 лв.
15/10/2018 00:00:00
15.10.2018 00:00
Районен съд Пазарджик
2332/2012   
Недвижимо имущество
Поземлен имот с идентификатор 55155.506.18 от КК и КР на гр. Пазарджик, одобрен със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г., целият  с площ от 894.00 кв.м., с начин на трайно ползване – дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване, за който имот по предходния устройствен план на гр. Пазарджик е отреден УПИ V -жилищно строителство в кв. 22 по ПУП и административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Златица“ № 3, с посочена площ по документи 840 кв.м., при граници на имота: от север- ПИ с идентификатор 55155.506.1333; от изток- ПИ с идентификатор 55155.506.19; от запад –ПИ с идентификатор 55155.506.16; от юг- улица „Златица“, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 55155.506.18.1 по КК и КР  на гр. Пазарджик, одобрен със заповед  № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 133.00 кв.м. по кадастралната карта, с площ от 140.40 кв.м. установена при описа и с разгърната застроена площ от 290.50 кв.м., по документ за собственост,
Поземлен имот с идентификатор 55155.506.18 от КК и КР на гр. Пазарджик, одобрен със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г., це...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 17.00 часа през последната седмица от проданта  по местонахождение на имота гр. Пазарджик, ул. „Златица” № 3, при пазача Илия Славков.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - IBAN-BG 57 CECB 979033F40960 00, код-CECBBGSF, по изп. д. №  2332/2012 г.<BR  />        Горният имот е възбранен и ипотекиран с НА за договорна ипотека акт № 36, том ІІ,рег. № 2364,нот. дело №210/2007 г., за сумата от 143 000.00 швейцарски франка в полза на взискателя по горното изп. дело, имота е възбранен по и.д. 2657/2011 г. на ЧСИ Т.Луков,както и по и.д. № 20158820400277 на ЧСИ Г. Тарльовски и по и.д. № 20168820400514 на ЧСИ Г. Тарльовски.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
88344.00
88344.00 лв.
07/10/2018 17:00:00
07.10.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
284/2012     
Недвижимо имущество
        Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.376.1.16 със застроена площ от 81.89 кв.м. – апартамент, ведно с изба №  6 от 3.03 кв.м. и 2.76%  ид. части от общите части на сградата и ОПС, находящ се на шести етаж от осеметажна  жилищна сграда, находяща се на ул. „Бузлуджа” № 6, ет. 6, ап. 16 в гр. Пазарджик.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.376.1.16 със застроена площ от 81.89 кв.м. – апартамент,...?
Върху имота има наложена възбрана в полза на „СИБАНК“ АД.<BR  /><BR  />      Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта на адрес: на горния адрес при пазача на Димитрийка Илиева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка № CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00  гр. Пазарджик по изп. д. №  284/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК. <BR  />                                                      <BR  />
Върху имота има наложена възбрана в полза на „СИБАНК“ АД.
32800.00
32800.00 лв.
07/10/2018 00:00:00
07.10.2018 00:00
Районен съд Пазарджик
68/2017     
Недвижимо имущество
Земеделски имот № 072004 по ПРЗ на ОСЗ гр. Пазарджик за землище с. Мокрище с ЕКАТТЕ  48876 и площ от 3.082 дка с определен начина на трайно ползване – нива в местността „ЧАКЪША“  от ІV категория на земята при неполивни условия при граници: имоти с № 000234, 000292, 072016, 072017, 072018 и 000264.
Земеделски имот № 072004 по ПРЗ на ОСЗ гр. Пазарджик за землище с. Мокрище с ЕКАТТЕ 48876 и площ от 3.082 дка с определ...?
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта при пазача Георги Даскалов от гр. Пловдив.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. № 68/2017 г.          <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                        <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се яв...?
3104.00
3104.00 лв.
10/10/2018 00:00:00
10.10.2018 00:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 146 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4