Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
118/2010     
Недвижимо имущество
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  – ГАРАЖ № 13 с идентификатор 55155.506.1098.13, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Свобода” №  7, със застроена площ  19 кв.м., построен върху общинска земя.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ГАРАЖ № 13 с идентификатор 55155.506.1098.13, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Свобода” № 7, със...?
      Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта на  горния адрес. Пазач на имота е назначен длъжника Димитър Петков Мърков, живущ на ул. „Свобода” № 7, ет. 8,  гр. Пазарджик.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „УниКредит Булбанк” АД, с/ка № BG68UNCR96603317969719,  BIC  код  UNCRBGSF гр. Пазарджик по изп. д. №  118/2010 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.    <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат д...?
4232.00
4232.00 лв.
20/03/2019 00:00:00
20.03.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
1108/2014   
Недвижимо имущество
          УПИ I – жилищно строителство в кв.12 по ПУП с.Огняново с начин на трайно ползване-урбанизирана територия за индивидуално ниско застрояване с площ от 910 кв.м. и приложена на място регулация, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда от 60 кв.м., масивен гараж от 22 кв.м., масивна стопанска сграда от 57 кв.м. и навес от 37 кв.м.
УПИ I – жилищно строителство в кв.12 по ПУП с.Огняново с начин на трайно ползване-урбанизирана територия за ин...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“Петко Машев“9,при пазач: Шенка Благова Стоянова.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен Изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00,  по изп.дело  №  1108/2014 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/. На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
15624.00
15624.00 лв.
28/03/2019 17:00:00
28.03.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1023/2018   
Недвижимо имущество
            Поземлен имот № 000117 по КВС на ОСЗ гр.Септември, землището на с.Ветрен дол с ЕКАТТЕ 10851,общ.Септември с площ от 3115 дка, , с начин на трайно ползване- нива, IV категория на земята при неполивни условия в местността “ Манастирска воденица“.
Поземлен имот № 000117 по КВС на ОСЗ гр.Септември, землището на с.Ветрен дол с ЕКАТТЕ 10851,общ.Септември с...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес:с. Ветрен дол.. при пазача: Александър Иванов  Атанасов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1023/2018 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
14150.00
14150.00 лв.
27/03/2019 17:00:00
27.03.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1068/2017   
Недвижимо имущество
          ½ ид.ч. от УПИ- XV в кв.1 по ПУП с.Семчиново, целият от 432 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване, ведно с построената в него сграда от основното застрояване с жилищно предназначение на два етажа със застроена площ от 80 кв.м. и разгъната застроена площ от 160 кв.м.<BR  /><BR  />
½ ид.ч. от УПИ- XV в кв.1 по ПУП с.Семчиново, целият от 432 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територи...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес:с.Семчиново, при пазача: Георги Найденов Иванов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1068/2017 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  /><BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
26757.00
26757.00 лв.
22/02/2019 17:00:00
22.02.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1068/2017   
Недвижимо имущество
          ½ ид.ч. от СГРАДА от основното застрояване с жилищно предназначение, построена с ОПС в УПИ-XIV в кв. 1 по ПУП, находящ се в с. Семчиново от 640 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване, на два етажа със застроена площ от 102,60 кв.м. и разгъната застроена площ от 180 кв.м.     
½ ид.ч. от СГРАДА от основното застрояване с жилищно предназначение, построена с ОПС в УПИ-XIV в кв. 1 по ПУП,...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес:с.Семчиново, при пазача: Златка Русева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1068/2017 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
31590.00
31590.00 лв.
22/02/2019 17:00:00
22.02.2019 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 146 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4