Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
1005/2015   
Недвижимо имущество
            1/6 ид.ч.от УПИ-VIII-35 в кв.14 по ПУП с.Огняново с площ от 600 кв.м.с НТП-дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване и застроен със сграда от основното застрояване с жилищно предназначение на два етажа със З.П. от 60 кв.м., от които в първият полуподземен етаж са избени помещения, а вторият за жилище- необитаема и неизползваема, започнала да се руши с опасност от самосрутване и без строителна и пазарна стойност при граници:УПИ-VII-35,36;УПИ-IX-35; УПИ-XI-41.<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  –    960. 00 лева<BR  />                1/6ид.ч.от УПИ-VII-35,36 в кв.14 по ПУП с.Огняново с не уредени регулационни сметки, при който имота участва с площ от 400 кв.м.с НТП- дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване- незастроен при граници: УПИ-VI-36; УПИ-VIII-35; УПИ-XI-41 и улица.<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  -    640. 00 лева<BR  />                1/6 ид.ч. от УПИ-IX-35 в кв.14 по ПУП с. Огняново с площ от 800 кв.м. с НТП-дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване- не застроен при граници: УПИ-X-детска площадка; УПИ-VIII-35; УПИ-XI-41 и улица<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  -  1 280. 00 лева<BR  />                1/6 ид.ч. от УПИ-X-детска площадка в кв. 14 по ПУП с.Огняново с площ от 1300 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване- не застроен при граници: УПИ-IX-35; УПИ-XI-41 и от две страни улици.<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  -  2 080. 00 лева  <BR  />
1/6 ид.ч.от УПИ-VIII-35 в кв.14 по ПУП с.Огняново с площ от 600 кв.м.с НТП-дворно място в урбанизирана терит...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта на  адрес: гр.Брацигово,ул.“Ген.Ник. Генчев“№ 24, при пазача: Красимир Б. Шопов.  <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело № 1005/2015 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
0.00
0.00 лв.
13/12/2018 17:00:00
13.12.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
2147/2009   
Недвижимо имущество
1.Нива от 3,062дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017078 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1 224.80 лева.<BR  />2. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017102 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 784.00 лева.<BR  />3. Нива от 2,449дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017150 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 980.00 лева. <BR  />4. Нива от 7,424дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017079 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />2 969.60 лева.<BR  />5. Нива от 14,700дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017008 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />5 880.00 лева. <BR  />6. Нива от 2,940дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017001 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1 176.00 лева.<BR  />7. Нива от 3,203дка.от IV категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017062 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 1281.60 лева. <BR  /><BR  /><BR  /><BR  />8. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017107 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 784.00 лева.. <BR  />9. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017278 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 784.00 лева.<BR  />10. Нива от 1,962дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017015 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 784.80 лева. <BR  />11. Нива от 2,878дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017157 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1 151.20 лева. <BR  />12. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017270 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 784.00 лева. <BR  />13. Нива от 2,121дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017125 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик ,при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 848.80 лева. <BR  />14. Нива от 1,458дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017061 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 583.20 лева. <BR  />15. Нива от 1,436дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017029 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 574.40 лева. <BR  />16. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017168 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 392.00 лева. <BR  />17. Нива от 2,450дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017027 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 980.00 лева. <BR  />18. Нива от 2,646дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017059 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1 058.40 лева. <BR  />19.Нива от 4,664дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017034 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1 994.40 лева. <BR  />20. Нива от 4,985дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017114 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />2 744.00 лева.<BR  />          Началната цена на имотите представлява 80% от стойността им.                      <BR  />
1.Нива от 3,062дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017078 по ПЗР на землище с.Калугерово,Об...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта  на  адрес по местонахождение на имотите, при пазача Благой Георгиев Белухов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. №  2147/2009 г.<BR  />        Горните имоти са възбранени и ипотекирани за сумата от 1450000 лв. в полза на взискателя.        <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
0.00
0.00 лв.
25/11/2018 17:00:00
25.11.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
1108/2014   
Недвижимо имущество
          УПИ I – жилищно строителство в кв.12 по ПУП с.Огняново с начин на трайно ползване-урбанизирана територия за индивидуално ниско застрояване с площ от 910 кв.м. и приложена на място регулация, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда от 60 кв.м на два надземни етажа с общ външен самостоятелен вход, пристроен от запад гараж със застроена площ от 22 кв.м., едноетажна масивна сграда с площ от 57 кв.м. и навес, без оградни стени с дървена покривна конструкция от 37 кв.м.
УПИ I – жилищно строителство в кв.12 по ПУП с.Огняново с начин на трайно ползване-урбанизирана територия за ин...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“Петко Машев“9,при пазач: Шенка Благова Стоянова.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен Изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. д. №  1108/2014 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.  На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
17625.60
17625.60 лв.
22/11/2018 17:00:00
22.11.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
229/2013     
Недвижимо имущество
Поземлен имот № 436 е отреден УПИ-VІІ-436 в кв. 44 по ПУП с. Лозен с урегулирана плот от 1 200 кв.м. и начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия  за индивид.  ниско жилищно застрояване, ведно с двуетажна сграда от основното застрояване с площ от 53 кв.м., МС-гараж от 30 кв.м., селскостопанска сграда от 25 кв.м. и подобрения в дворното място.   
Поземлен имот № 436 е отреден УПИ-VІІ-436 в кв. 44 по ПУП с. Лозен с урегулирана плот от 1 200 кв.м. и начин на трайно п...?
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда долепена на калкан до процесната сграда, която не е предмет на изп. лист и описа на ДСИ.<BR  />      Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта на  посочения адрес при пазача Цветанка Паунова Георгиева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00<BR  />  гр. Пазарджик по изп. д. №  229/2013 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда...?
14640.00
14640.00 лв.
30/10/2018 00:00:00
30.10.2018 00:00
Районен съд Пазарджик
229/2013     
Недвижимо имущество
Поземлен имот № 426 е отреден УПИ-VІІІ-426 в кв. 44 по плана на с. Лозен с урегулирана площ от 1 840 кв.м. и начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия за индивид. ниско жилищно застрояване, празен и незастроен, ведно с подобренията в него.
Поземлен имот № 426 е отреден УПИ-VІІІ-426 в кв. 44 по плана на с. Лозен с урегулирана площ от 1 840 кв.м. и начин на тр...?
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда долепена на калкан до процесната сграда, която не е предмет на изп. лист и описа на ДСИ.<BR  />      Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта на  посочения адрес при пазача Цветанка Паунова Георгиева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00<BR  />  гр. Пазарджик по изп. д. №  229/2013 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда...?
11936.00
11936.00 лв.
30/10/2018 00:00:00
30.10.2018 00:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 150 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4