Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
2147/2009   
Недвижимо имущество
1. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017276 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА - 392.00 лв.<BR /><BR />2. Нива от 2,940дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017281 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1176.00 лв.<BR /><BR />3. Нива от 1,029дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017067 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 412.00 лв.<BR /><BR />4. Нива от 2,937дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017161 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА- 1175.20 лв.<BR /><BR />5. Нива от 1,962дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017231 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 784.80 лв.<BR /><BR />6. Нива от 2,450дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017239 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 980.00 лв.<BR /><BR />7. Нива от 5,684дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017233 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 2273.60 лв.<BR /><BR />8. Нива от 10,390дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017048 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 4156.00 лв.<BR /><BR />9. Нива от 4,410дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017080 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1764.00 лв.<BR /><BR />10. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017274 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 784.00 лв.<BR />
1. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017276 по ПЗР на землище с.Калугерово,О...?
Началната цена на имотите представлява 80% от стойността им. <BR /> Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта на адрес по местонахождение на имотите, при пазача Благой Георгиев Белухов.<BR /> Задатъкът - 10% върху началната цена на имота чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. № 2147/2009 г.<BR /> Горните имоти са възбранени и ипотекирани за сумата от 1450000 лв. в полза на взискателя. <BR /> Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/. <BR /> На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК. <BR />
Началната цена на имотите представлява 80% от стойността им....?
0.00
0.00 лв.
22/07/2018 17:00:00
22.07.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
60/2007     
Недвижимо имущество
ТРАКТОР  - КОЛЕСЕН  марка „МТЗ 82” с ДК № РА 50 99 Е
ТРАКТОР - КОЛЕСЕН марка „МТЗ 82” с ДК № РА 50 99 Е
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък  през последната седмица на проданта на  адрес с. Мало Конаре при пазача  Ангел Бързев. <BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в  „ЦКБ” АД - CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 по изп. д. №  60/2007 г.<BR  /><BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.  <BR  />      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />                                                          <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се яв...?
1818.00
1818.00 лв.
15/07/2018 00:00:00
15.07.2018 00:00
Районен съд Пазарджик
2017/2012   
Недвижимо имущество
Поземлен имот- нива, цялата с площ от 0.608 дка, с начин на трайно ползване-друг промишлен терен, съставляващ имот № 044001, находяща се в местността „ОРТА МЕРА”, в землището на с. Ивайло, обл. Пазарджик, при граници и съседи: № 032105-полски път на общ. Паз-к, № 044010- нива на общ. Паз-к, № 044003- нива на Димитрийка Куртакова, № 044025- нива на Димитрийка Куртакова, при НАЧАЛНА ЦЕНА- 1459.20 лв., представляваща 80% от стойността на имота;<BR  /><BR  />Поземлен имот- нива, цялата с площ от 0.586 дка, категория на земята при неполивни условия- трета, съставляваща имот № 044031, находяща се в местността „ОРТА МЕРА” в землището на с. Ивайло, обл. Пазарджик, при граници и съседи: № 044032- нива на Георги Найденов, № 044005- нива на Запринка Шуманова и др., №  044002- нива на Димитрийка Куртакова, № 044025- нива на Димитрийка Куртакова, № 044003- нива на Димитрийка Куртакова, при при НАЧАЛНА ЦЕНА – 421.60 лв.,  представляваща 80% от стойността на имота;<BR  /><BR  />Поземлен имот- нива, цялата с площ от 1.568 дка, категория на земята при неполивни условия- трета, съставляваща имот № 044029, находяща се в местността „ОРТА МЕРА” в землището на с. Ивайло, обл. Пазарджик, при граници и съседи: № 044008- нива на Димитър Найденов, № 044028- нива на насл. на Васил Тенев, № 044010- нива на Общ. Паз-к, № 044035- нива на Георги Найденов, № 044007- нива на Общ. Паз-к, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1128.80 лв.,  представляваща 80% от стойността на имота.<BR  />
Поземлен имот- нива, цялата с площ от 0.608 дка, с начин на трайно ползване-друг промишлен терен, съставляващ имот № 044...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта  на  адрес  с. Ивайло, по местонахождение на имота, при пазача Пламен Джонгов.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД , BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF,  по изп. д. №  2017/2012 г.<BR  />        Имотите са възбранени в полза на взискателя по горното изп. дело и има наложена възбрана от ТД на НАП. <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />          <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
0.00
0.00 лв.
15/07/2018 17:00:00
15.07.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
1108/2014   
Недвижимо имущество
          УПИ I – жилищно строителство в кв.12 по ПУП с.Огняново с начин на трайно ползване-урбанизирана територия за индивидуално ниско застрояване с площ от 910 кв.м. и приложена на място регулация, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда от 60 кв.м на два надземни етажа с общ външен самостоятелен вход, пристроен от запад гараж със застроена площ от 22 кв.м., едноетажна масивна сграда с площ от 57 кв.м. и навес, без оградни стени с дървена покривна конструкция от 37 кв.м.
УПИ I – жилищно строителство в кв.12 по ПУП с.Огняново с начин на трайно ползване-урбанизирана територия за ин...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“Петко Машев“9,при пазач: Шенка Благова Стоянова.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен Изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. д. №  1108/2014 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.  На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
19584.00
19584.00 лв.
30/06/2018 17:00:00
30.06.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
1207/2013   
Недвижимо имущество
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1087.3.20. С адрес на имота: гр. Пазарджик, ул.” Свобода” 13, ет.5, ап.20, който обект се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.1087.3, която сграда е на осем надземни етажа от 1 до 8 включително, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1087. Преназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ. Брой нива на обекта:1, със застроена площ от 49.02 кв.м., ведно с прилежащи части: избено помещение № 17 и 2.36% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. Ниво: 1, съседни самостоятелно обекти в сградата:  на същия етаж: 55155.506.1087.3.19, под обекта: 55155.506.1087.3.16, над обекта: 55155.506.1087.3.24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1087.3.20. С адрес на имота: гр. Пазарджик, ул.” Свобода” 13, ет....?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“Свобода“ № 13,ет. 5,ап.20,при пазача: Атанаска Петрова Георгиева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело № 1207/2013  г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
23392.00
23392.00 лв.
29/06/2018 17:00:00
29.06.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 151 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4