Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
2040/2011   
Недвижимо имущество
Недвижим имот, находящ се в с. Гелеменово  и представляващ УПИ VІІІ- 179 в кв. 31 по плана на с. Гелеменово с площ от 850 кв.м., урегулиран с уредени регулационни отношения, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 168 кв.м., първият етаж, на която е преустроен на кафе в кафе-аперитив, при съседи на имота: УПИ VІІ-179; УПИ VІ – 179; УПИ V-179 общ. и УПИ ІХ-179, 
Недвижим имот, находящ се в с. Гелеменово и представляващ УПИ VІІІ- 179 в кв. 31 по плана на с. Гелеменово с площ от 85...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 17.00 часа  през последната седмица от проданта на  адрес  с. Гелеменово, при пазача Тодор Цоков.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. №  2040/2011 г.<BR  />        Гореописаният имот е ипотекиран за сумата от 96000.00 лв. и възбранен в полза на визскателя по делото - ТБ  „АЛИАНЦ БАНК Б-Я” АД за обезпечаване на вземанията по изпълнителното дело. <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Регистратура на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />        На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />          <BR  /><BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
31584.00
31584.00 лв.
15/02/2018 17:00:00
15.02.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
2147/2009   
Недвижимо имущество
1.Нива от 14,798дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017071 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА -  4439.40 лв.<BR  /><BR  />2. Нива от 1,470дка.от VII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017055 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА – 588.00 лв.<BR  /><BR  />3. Нива от 2,519дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017203 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1008.00 лв.<BR  /><BR  />4. Нива от 1,817дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017177 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА-  727.20 лв.<BR  /><BR  />5. Нива от 4,663дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017212 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1865.60 лв.<BR  /><BR  />6. Нива от 6,419дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017196 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА – 2568.00 лв.<BR  /><BR  />7. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017252 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик при НАЧАЛНА ЦЕНА – 392.00 лв.<BR  /><BR  />          Началната цена на имотите представлява 80% от стойността им.                      <BR  />
1.Нива от 14,798дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017071 по ПЗР на землище с.Калугерово,О...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта  на  адрес по местонахождение на имотите, при пазача Благой Георгиев Белухов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. №  2147/2009 г.<BR  />        Горниите имоти са възбранени и ипотекирани за сумата от 1450000 лв. в полза на взискателя,        <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
1.00
1.00 лв.
22/01/2018 17:00:00
22.01.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
1068/2017   
Движимо имущество
1. ТЕЛЕВИЗОР“ PHILIPS” - 60. 40 лв<BR />2. ПРИЕМНИК НА „БУЛСАТКОМ“ – 16.00 лв.<BR />3. МУЗИКАЛНА УРЕДБА“ SONI”с 2 бр. тонколони – 18.40 лв.<BR />4. МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА- 20 л. - 32.00 лв.<BR />5. ВЕНТИЛАТОР“ VIDI” - 12.00 лв.<BR />6. ХЛАДИЛНИК С МАЛКА КАМЕРА – 52.00 лв.<BR />7. ВИДЕО“ SONI” – не работи - 8.00 лв.<BR />8. ШКАФ от ПДЧ - 23.20 лв. <BR />
1. ТЕЛЕВИЗОР“ PHILIPS” - 60. 40 лв
2. ПРИЕМНИК НА „БУЛСАТКОМ“ – 16.00 лв.
3. МУЗИКАЛНА УРЕДБА“ SONI”с 2 бр. то...?
Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ. За участие в търга не се внася задатък. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред. Всяка отделна вещ се предлага устно от съдебния изпълнител по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдебния изпълнител купувач не плати незабавно в брой приетата цена, съдебният изпълнител го отстранява от по-нататъшно участие в търга.<BR /> Интересуващите се от движимите вещи могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат вещите могат да сторят това в деня на търга 11.12.2017г. г. от 10.30 ч. в с. Семчиново, ул.“ 35-та“ № 2<BR />
Търгът започва в определеното време и завършва след предлага...?
0.00
0.00 лв.
11/12/2017 10:30:00
11.12.2017 10:30
Районен съд Пазарджик
1269/2013   
Недвижимо имущество
1/6 ид.ч. от УПИ-IX-9 в кв.2 от ПУП в с.Габровица, целият от 519 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване, в който имота участва с 295 кв.м при неуредени регулационни сметки и неприложена регулация, ведно със застроените в него – Едноетажна паянтова  жилищна сграда от 60 кв.м. и подобрения – пристройка за санитарен възел; външна тоалетна и стопанска сграда.
1/6 ид.ч. от УПИ-IX-9 в кв.2 от ПУП в с.Габровица, целият от 519 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за и...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес: гр.Костенец, при пазача: Йордан Ст.Христов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1269/ 2013 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
1461.60
1461.60 лв.
15/12/2017 17:00:00
15.12.2017 17:00
Районен съд Пазарджик
2035/2015   
Движимо имущество
1. Телевизор „LG“ – 43 инча…………………………................................204.75 лв.<BR  />2. Музикална уредба „SONI“ с 2 бр. тонколони.………………………..150.00лв. <BR  />3. Телевизор „AYKO“ ……………….........................................................36.75 лв.<BR  />4. Телевизор „NOKIA“...……………………..............................................52.50 лв.<BR  />
1. Телевизор „LG“ – 43 инча…………………………................................204.75 лв.
2. Музикална уредба „SONI“ с 2 бр....?
Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ. За участие в търга не се внася задатък. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред. Всяка отделна вещ се предлага устно от съдебния изпълнител по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдебния изпълнител купувач не плати незабавно в брой приетата цена, съдебният изпълнител го отстранява от по-нататъшно участие в търга.<BR  />          Интересуващите се от движимите вещи могат да се  явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат вещите могат да сторят това в деня на търга на 13.11.2017 г. от 13,30 часа пред дома на длъжника  в с. Алеко Константиново, ул. „Ген. Столетов” № 24.<BR  /><BR  />
Търгът започва в определеното време и завършва след предлага...?
0.00
0.00 лв.
13/11/2017 13:30:00
13.11.2017 13:30
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 150 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4