Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Горна Оряховица
37/2013     
Недвижимо имущество
1/12 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.Стражица, ул.,,Ком”№3, представляващ Двуетажна жилищна сграда с разгъната застроена площ 182.00кв.м./сто осемдесет и два квадратни метра/, изградена в  УПИ парцел I за индивидуално комплексно жилищно строителство в квартал 140 по подробния устройствен план на гр.Стражица, състоящ се от една стая, дневна, кухня, баня с тоалетна, тераса и стълбища на Първи надземен етаж с обща застроена площ 72.90кв.м.; три стаи, баня с тоалетна, коридор, тераса и стълбище на Втори надземен етаж с обща застроена площ от 73.40кв.м.; Лятна кухня с площ 25.00кв.м; Противорадиационно укритие с площ 10.70кв.м.; Избено помещение с площ 8.90кв.м.; коридор и стълбище, разположените на полуподземен етаж в сградата, заедно с отстъпеното право на строеж върху имота с площ 169.86кв.м. и  изградените в имота Второстепенна постройка със застроена площ 36.00кв.м., при граници:изток –двор; запад – къща На Благой Димитров Малчев и Петранка Георгиева Малчева, север и юг – двор.
1/12 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.Стражица, ул.,,Ком”№3, представляващ Двуетажна жилищна сграда с ра...?
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни тежести:Възбрана по изпълнително дело № 20134120400037 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица, вписана в служба по вписванията гр. Горна Оряховица с вх. рег. №4557/01.08.2017 г. акт №24, том II.
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни теже...?
2660.40
2660.40 лв.
07/06/2018 17:00:00
07.06.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
156/2013     
Недвижимо имущество
1/2 идеална част от Недвижим имот, представляващ апартамент №14 на Пети надземен етаж в пететажна масивна жилищна сграда – Етажна собственост, находящ се в гр.Лясковец, ул.”Росица”№2, вх.А, ет.V, ап.14, с кадастрален номер 556, изградена в  Урегулиран поземлен имот парцел I – За жилищно строителство в кв.№107 по Подробния устройствен план – План за регулация на град Лясковец, състоящ се от стая, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса с обща застроена площ 50.00кв.м., ведно с прилежащите към него избено помещение  №15/петнадесети/ с площ  5.90кв.м/пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/ на полуподземен етаж в жилищната сграда,  2.83%/ два процента осемдесет и три стотни/ идеални части от общите части на сградата и 2.83% /два процента и  осемдесет и три стотни/ идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници: изток – апартамент на Румен Борисов Русанов, стълбищна клетка, апартамент на Николина Христова Гугучкова, запад – двор, север – апартамент на Николина Христова Гугучкова, юг – апартамент на Румен Борисов Русанов, горе - покрив, долу – апартамент на Енчо Христов Вангелов и Радка Йорданова Вангелова.
1/2 идеална част от Недвижим имот, представляващ апартамент №14 на Пети надземен етаж в пететажна масивна жилищна сграда...?
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни тежести:Възбрана по изпълнително дело №20134120400156 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица, вписана в служба по вписванията гр. Горна Оряховица с дв.вх. рег. №5379/15.09.2017 г. акт №69, том II.
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни теже...?
10418.40
10418.40 лв.
03/05/2018 17:00:00
03.05.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
86/2015     
Недвижимо имущество
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ 800,00 кв.м., представляващо УПИ I-176 в кв.28 по плана на с.Камен, общ.Стражица, заедно с  ½ идеални части от построените в него СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА и ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на близнак, кладенец и външна тоалетна, при граници на имота: улица, улица, УПИ VII-215 и УПИ IV-177, УПИ II- 175, 174.
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ 800,00 кв.м., представляващо УПИ I-176 в кв.28 по плана на с.Камен, общ.Стражица, ...?
Върху имота  има вписани следните вещно-правни тежести. 1.Възбрана вх. рег. № 3923/01.07.2015 г. , том 1, акт. № 174. Всеки желаещ да участва  като наддавач може да посочи предложената от него цена, с цифри и думи в наддавателно предложение в запечатан непрозрачен плик, заедно с приложена квитанция за внесен задатък. Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд,както и лицата посочени в чл.185 от ЗЗД, нямат право да вземат участие в наддаването. <br ></br >
Върху имота има вписани следните вещно-правни тежести. 1.Въ...?
3745.80
3745.80 лв.
14/06/2018 17:00:00
14.06.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
96/2014     
Недвижимо имущество
3/18 ид. части ПАСИЩЕ, МЕРА от 1.700 дка в местността „Сърта", представляваща имот с № 125064 в землището на с. Кесарево, общ. Стражица, ЕКАТТЕ 36782, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи :имот № 125065-пасище, мера на Стефан Георгиев Ганев; № 125055- пасище, мера на наследници на Пауна Димитрова Недялкова; № 125056-пасище, мера на наследници на Койка Петрова Цанкова;  № 125063, пасище, мера на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ; № 125082-полски път на Община Стражица
3/18 ид. части ПАСИЩЕ, МЕРА от 1.700 дка в местността „Сърта", представляваща имот с № 125064 в землището на с. Кесарево...?
Върху имотите има вписани следните вещно-правни тежести:1.Възбрана вх. рег. № 1684/14.04.2016г. , 1 том , № 107/2016г. вид дело / г. Дв.вх. рег. 1684/14.04.2016 година.2.Поправка на възбрана вх. рег. № 5638/14.11.2016, том II, АКТ. № 121. 3.Поправка на възбрана вх. рег. № 2424/20.04.2017, том I, АКТ. № 123.       
Върху имотите има вписани следните вещно-правни тежести:1.Въ...?
82.54
82.54 лв.
02/04/2018 17:00:00
02.04.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
96/2014     
Недвижимо имущество
3/18 ид. части НИВА от 5,202 дка в местността „Долното поле", представляваща имот с № 133005 в землището на с. Кесарево, общ. Стражица, ЕКАТТЕ 36782, категория на земята при неполивни условия: втора, при граници: имот № 133006-нива на „ЕС ЛЕНД” ЕООД;  № 000427-населено място- с. Кесарево; № 133004- нива на наследници на Ана Стефанова Петкова; № 133020- нива на „С.И.Г.” ООД; № 133019,-нива на ДПФ;
3/18 ид. части НИВА от 5,202 дка в местността „Долното поле", представляваща имот с № 133005 в землището на с. Кесарево,...?
Върху имотите има вписани следните вещно-правни тежести:1.Възбрана вх. рег. № 1684/14.04.2016г. , 1 том , № 107/2016г. вид дело / г. Дв.вх. рег. 1684/14.04.2016 година.2.Поправка на възбрана вх. рег. № 5638/14.11.2016, том II, АКТ. № 121. 3.Поправка на възбрана вх. рег. № 2424/20.04.2017, том I, АКТ. № 123.       
Върху имотите има вписани следните вещно-правни тежести:1.Въ...?
468.00
468.00 лв.
02/04/2018 17:00:00
02.04.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 153 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4