Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
1006/2015   
Недвижимо имущество
            1/3 ид.ч. от ПЬРВИ ЕТАЖ НА СГРАДА с идентификатор 55155.504.805.1 от КК и КР на гр.Пазарджик  с начин на трайно ползване – сграда от основното застрояване на два етажа с жилищно предназначение със З.П. от 91 кв.м., построена в ПИ с идентификатор 55155.504.805 и административен адрес гр.Пазарджик, ул.“ Любен Каравелов“ № 7<BR  />                                              НАЧАЛНА ЦЕНА -  5 386. 50 лева    <BR  />                1/3 ид.ч.от ПИ с идентификатор 55155.504.805 от КК и КР на гр.Пазарджик с площ от 343 кв.м. и определен начин на трайно ползване- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско застрояване, с адрес гр.Пазарджик,ул.“ Любен Каравелов“ 7 <BR  />                                  НАЧАЛНА ЦЕНА  -  6 174. 23 лева<BR  />
1/3 ид.ч. от ПЬРВИ ЕТАЖ НА СГРАДА с идентификатор 55155.504.805.1 от КК и КР на гр.Пазарджик с начин на тр...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“ Любен Каравелов“ 7,при пазачите: Катя Димитрова Кацарова.  <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело № 1006/2015 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                            <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
1.00
1.00 лв.
29/06/2018 17:00:00
29.06.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
1085/2011   
Недвижимо имущество
      Поземлен имот с идентификатор 55155.22.238 от КК и КР на гр.Пазарджик. Площ от 9 775 кв.м. и с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс в урбанизирана територия в местност“Сазлъка“, землище гр.Пазарджик     
Поземлен имот с идентификатор 55155.22.238 от КК и КР на гр.Пазарджик. Площ от 9 775 кв.м. и с начин на трайно по...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес:гр.Пещера, ул.“Петър Грънчаров“ № 10,при пазача: Костадин Андонов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1085/2011 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
62682.63
62682.63 лв.
25/06/2018 17:00:00
25.06.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
1207/2013   
Недвижимо имущество
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1087.3.20. С адрес на имота: гр. Пазарджик, ул.” Свобода” 13, ет.5, ап.20, който обект се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.1087.3, която сграда е на осем надземни етажа от 1 до 8 включително, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1087. Преназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ. Брой нива на обекта:1, със застроена площ от 49.02 кв.м., ведно с прилежащи части: избено помещение № 17 и 2.36% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. Ниво: 1, съседни самостоятелно обекти в сградата:  на същия етаж: 55155.506.1087.3.19, под обекта: 55155.506.1087.3.16, над обекта: 55155.506.1087.3.24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1087.3.20. С адрес на имота: гр. Пазарджик, ул.” Свобода” 13, ет....?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“Свобода“ № 13,ет. 5,ап.20,при пазача: Атанаска Петрова Георгиева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело № 1207/2013  г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
23392.00
23392.00 лв.
29/06/2018 17:00:00
29.06.2018 17:00
Районен съд Девня
317/2012     
Недвижимо имущество
ДВОРНО МЯСТО И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ДВОРНО МЯСТО И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ДВОРНО МЯСТО ЦЯЛОТО С ПЛОЩ 1051КВ.М И ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ:<BR  />ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП 58КВ.М, ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП 21КВ.М, ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП 40КВ.М, ПОСТРОЙКА СЪС ЗП 28КВ.М И ПОСТРОЙКА СЪС ЗП 93КВ.М
ДВОРНО МЯСТО ЦЯЛОТО С ПЛОЩ 1051КВ.М И ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГ...?
24000.00
24000.00 лв.
11/06/2018 16:00:00
11.06.2018 16:00
Районен съд Пазарджик
2147/2009   
Недвижимо имущество
1. Нива от 2,158дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017151 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА -  863.20 лв.<BR  /><BR  />2. Нива от 2,940дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017185 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1176.00 лв.<BR  /><BR  />3. Нива от 2,068дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017126 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 827.20 лв.<BR  /><BR  />4. Нива от 4,900дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017066 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА-  1960.00 лв.<BR  /><BR  />5. Нива от 4,900дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017223 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1960.00 лв.<BR  /><BR  />6. Нива от 3,038дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017246 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1215.20 лв.<BR  /><BR  />7. Нива от 1,994дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017064 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 797.60 лв.<BR  /><BR  />8. Нива от 3,920дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017219 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1568.00 лв.<BR  /><BR  />9. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017075 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 784.00 лв.<BR  /><BR  />10. Нива от 2,940дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017002 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1176.00 лв.<BR  /><BR  />          Началната цена на имотите представлява 80% от стойността им.                      <BR  />
1. Нива от 2,158дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017151 по ПЗР на землище с.Калугерово,О...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта  на  адрес по местонахождение на имотите, при пазача Благой Георгиев Белухов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. №  2147/2009 г.<BR  />        Горните имоти са възбранени и ипотекирани за сумата от 1450000 лв. в полза на взискателя.        <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
0.00
0.00 лв.
25/05/2018 17:00:00
25.05.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 151 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4